Sprogforeningens afdeling i Sydslesvig

“Sprogforeningen i Sydslesvig” – Forretningsorden

 

“Sprogforeningen i Sydslesvig” er en afdeling af Sprogforeningen og er oprettet i henhold til Sprogforeningens vedtægter § 7

Formål og aktiviteter 

Sprogforeingens afdeling i Sydslesvig

 • har fokus på at styrke sprogglæde gennem afholdelse af dansksprogede møder/foredrag og koncerter for både voksne og børn
 • skriver indlæg om sprog i “Kommit” Flensborg Avis
 • forærer malebog og sprogspil til børn i dagtilbud i Sydslesvig
 • udgiver forskellige materialer til skoleelever i Sydslesvig
 • udgiver sprogmaterialer til voksne sprogindlærere

Medlemmer 

Sprogforeningens medlemmer med bopæl i Sydslesvig er automatisk medlem hos afdelingen i Sydslesvig. Medlemmer med bopæl uden for Sydslesvig, men med tilknytning til Sydslesvig, kan være medlem af Sprogforeningens afdeling i Sydslesvig.

Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. marts.

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender.

Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Flensborg Avis.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen bliver afholdt.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Beretning fra repræsentanten i Biblioteksbestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af sekretær
 9. Valg af 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Der kan vælges 1 suppleant
 11. Valg af en repræsentant til Biblioteksbestyrelsen
 12. Generalforsamlingen kan stille forslag om valg til ”Sprogforeningens” bestyrelse
 13. Eventuelt

Generalforsamlingens ledelse m.v. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes  ved simpelt stemmeflertal.

Alle medlemmer med bopæl eller virke i Sydslesvig er valgbare til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst en tiendedel af afdelingens stemmeberettigede

medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal holdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Afdelingsbestyrelsen  

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en protokolfører og yderligere 2 medlemmer og vælges  for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og det ene bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, medens kasserer, protokolfører og det andet bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

Der kan vælges en suppleant til bestyrelsen.

Der vælges en repræsentant til Biblioteksbestyrelsen. Denne vælges for to år ad gangen i lige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden som skal godkendes af Sprogforeningen jf.  vedtægterne.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Regnskab 

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab og status forelægges for afdelingens generalforsamling til godkendelse. Regnskabet revideres efterfølgende af Sprogforeningens revisor. Sammen med Sprogforeningens regnskab forelægges afdelingens regnskab for Sprogforeningens generalforsamling i maj/juni til endelig godkendelse.

Afdelingens opløsning 

Generalforsamlingen kan beslutte afdelingens opløsning, såfremt et flertal udgørende mindst halvdelen af afdelingens medlemmer stemmer herfor. Hvis et flertal, der ikke udgør halvdelen af afdelingens medlemmer, stemmer for opløsning, kan opløsningen vedtages ved almindeligt stemmeflertal af en ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling som nævnt under ovenstående punkt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 måned og senest 3 måneder efter den ordinære generalforsamling.

Hvis afdelingen opløses, tilfalder dens formue Sprogforeningen.

Forretningsordenen afløser Sprogforeningen i Sydslesvigs vedtægter fra den 18. februar 2010. Fremlagt for og enstemmigt vedtaget på afdelingens generalforsamling den 1. september 2021 Godkendt på Sprogforeningens bestyrelsesmøde på Folkehjem i Aabenraa den 9. september 2021